rn Sverige
Ditt konto   Orderstatus   Leveransvillkor   Om oss      Auktoriserad service   Kontakta oss  
Visa priser:

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Motor

Cylinderhuvud 

D1-13, D1-13B, D1-13F

Cylinderhuvud 

D1-20, D1-20B, D1-20F

Cylinderhuvud 

D1-30, D1-30B, D1-30F

Cylinderhuvud 

D2-40, D2-40B, D2-40F

Cylinderblock och svänghjulskåpa 

D1-13, D1-13B

Cylinderblock och svänghjulskåpa 

D1-13F

Cylinderblock och svänghjulskåpa 

D1-20, D1-20B

Cylinderblock och svänghjulskåpa 

D1-20F

Cylinderblock och svänghjulskåpa 

D1-30, D1-30B

Cylinderblock och svänghjulskåpa 

D1-30F

Cylinderblock och svänghjulskåpa 

D2-40, D2-40B

Cylinderblock och svänghjulskåpa 

D2-40F

Transmissionskåpa 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B

Transmissionskåpa 

D1-13F, D1-20F

Transmissionskåpa 

D1-30, D1-30B

Transmissionskåpa 

D1-30F

Transmissionskåpa 

D2-40, D2-40B

Transmissionskåpa 

D2-40F

Kamaxel och drev 

D1-13, D1-13B

Kamaxel och drev 

D1-13F

Kamaxel och drev 

D1-20, D1-20B

Kamaxel och drev 

D1-20F

Kamaxel och drev 

D1-30, D1-30B

Kamaxel och drev 

D1-30F

Kamaxel och drev 

D2-40, D2-40B

Kamaxel och drev 

D2-40F

Vevmekanism 

D1-13, D1-13B, D1-13F

Vevmekanism 

D1-20, D1-20B, D1-20F

Vevmekanism 

D1-30, D1-30B, D1-30F

Vevmekanism 

D2-40, D2-40B, D2-40F

Motorupphängning för backslag 

D1-13, D1-13B, D1-13F

Motorupphängning segelbåtsdrev 

D1-13, D1-13B, D1-13F

Motorupphängning segelbåtsdrev 

D1-20, D1-20B, D1-20F

Motorupphängning för backslag 

D1-20, D1-20B, D1-20F

Trepunkts Motorupphängning 

D1-30, D1-30B, D1-30F

Motorupphängning för backslag 

D1-30, D1-30B, D1-30F

Motorupphängning segelbåtsdrev 

D1-30, D1-30B, D1-30F

Motorupphängning segelbåtsdrev 

D2-40, D2-40B, D2-40F

Motorupphängning för backslag 

D2-40, D2-40B, D2-40F

Smörjsystem

Smörjsystem 

D1-13, D1-13B

Smörjsystem 

D1-13F

Smörjsystem 

D1-20, D1-20B, D1-20F

Smörjsystem 

D1-30, D1-30B, D1-30F

Smörjsystem 

D2-40, D2-40B, D2-40F

Elektrisk oljelänspump 12V 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Elektrisk oljelänspump 24V 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Bränslesystem

Bränslesystem 

D1-13, D1-13B, D1-13F

Bränslesystem 

D1-20, D1-20B, D1-20F

Bränslesystem 

D1-30, D1-30B, D1-30F

Bränslesystem 

D2-40, D2-40B, D2-40F

Bränslefilter och matarPump 

D1-13, D1-13B

Bränslefilter och matarPump 

D1-13F

Bränslefilter och matarPump 

D1-20, D1-20B, D1-20F

Bränslefilter och matarPump 

D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-30F, D2-40F

Bränslefilter och vattenavskiljare 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Bränslefilter och vattenavskiljare, RINA-godkänd 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Bränslefilter och vattenavskiljare 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Reglersystem 

D1-13, D1-13B

Reglersystem 

D1-13F

Reglersystem 

D1-20, D1-20B

Reglersystem 

D1-20F

Reglersystem 

D1-30, D1-30B

Reglersystem 

D1-30F

Reglersystem 

D2-40, D2-40B, D2-40F

Reglersystem 

D2-40F

Inlopps och avgassystem

Luftfilter 

D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Luftfilter 

D1-13, D1-13B, D1-13F

Avgasriser 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Avgasrör 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Kylsystem

Värmeväxlare 

D1-13, D1-13B

Värmeväxlare 

D1-13F

Värmeväxlare, detaljer 

D1-13, D1-13B, D1-13F

Värmeväxlare 

D1-20, D1-20B

Värmeväxlare 

D1-20F

Värmeväxlare, detaljer 

D1-20, D1-20B, D1-20F

Värmeväxlare 

D1-30

Värmeväxlare 

D1-30B, D1-30F

Värmeväxlare, detaljer 

D1-30, D1-30B, D1-30F

Värmeväxlare 

D2-40

Värmeväxlare 

D2-40B

Värmeväxlare, detaljer 

D2-40, D2-40B, D2-40F

Vattenpump 

D1-13, D1-20

Vattenpump 

D1-13B, D1-20B, D1-13F, D1-20F

Vattenpump 

D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-30F, D2-40F

Sjövattenpump 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-13F, D1-20F

Sjövattenpump 

D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-30F, D2-40F

SjövattenPump, detaljer 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-13F, D1-20F

SjövattenPump, detaljer 

D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-30F, D2-40F

Sjövattenfilter 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Vakuumventil 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Expansionstank 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-13F, D1-20F

Varmvattenuttag 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Kylvattenintag 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Expansionstank 

D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-30F, D2-40F

Kylvattenintag 

D2-40, D2-40B, D2-40F

Reglage

Reglageanslutning 

D1-13, D1-13B

Reglageanslutning 

D1-13F

Reglageanslutning 

D1-20, D1-20B

Reglageanslutning 

D1-20F

Reglageanslutning 

D1-30, D1-30B

Reglageanslutning 

D2-40, D2-40B, D2-40F

Reglageanslutning 

D1-30F

Spak för reglage 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Reglage för toppmontering, PC740 segelbåt 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Reglage för toppmontering, PC740, single 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Reglage för toppmontering, PC740, Twin 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Reglage för sidomontering, PC741 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Reglage för sidomontering, PC741, segelbåt 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Reglage för sidomontering, PC841 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Reglage för toppmontering, PC840, single 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Reglage för toppmontering, PC840, Twin 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Reglagekablar 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Reglagekablar, typ 233, 333, 443: Type 233 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Reglagekablar, typ 233, 333, 443: Type 333 

Reglagekablar, typ 233, 333, 443: Type 443 

DS enhet 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Elsystem

Generator 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-13F, D1-20F

Generator 

D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D2-40F

Generator 

D1-30F

Extra generator 

D1-20, D1-20B, D1-20F

Extra generator 

D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-30F, D2-40F

Generator 14V 115A, detaljer 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-13F, D1-20F

Generator 14V 115A, detaljer 

D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-30F, D2-40F

Laddningsfördelare 

D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Startmotor 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-13F, D1-20F

Startmotor 

D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-30F, D2-40F

Startmotor, detaljer 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-13F, D1-20F

Startmotor, detaljer 

D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-30F, D2-40F

Elsystem: A 

D1-13, D1-20, D1-30, D2-40

Elsystem: B 

EVC elsystem D1-D2 

D1-13B, D1-20B, D1-30B, D2-40B

EVC elsystem D1-D2 

D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

EVC elmateriel och instrument D1-D2 

D1-13B, D1-20B, D1-30B, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

EVC styrenhet och kablar D1-D2 

D1-13B, D1-20B, D1-30B, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

MDI Panel 

D1-13B, D1-20B, D1-30B, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Instrumenttavla standard, med startknapp 

D1-13, D1-20, D1-30, D2-40

Instrumenttavla standard, med startlås 

D1-13, D1-20, D1-30, D2-40

Extra instrumenttavla 

D1-13, D1-20, D1-30, D2-40

Klocksats 

D1-13, D1-20, D1-30, D2-40

Larmtavla 

D1-13, D1-20, D1-30, D2-40

Roderindikatorsats för backslag 

D1-13, D1-20, D1-30, D2-40

Tankmätarsats för färskvatten 

D1-13, D1-20, D1-30, D2-40

Avgastemperaturvaktsats 

D1-13, D1-20, D1-30, D2-40

Tankmätarsats för bränsle 

D1-13, D1-20, D1-30, D2-40

Converter, Bluetooth Gateway, EVC - All versions 

D1-13B, D1-20B, D1-30B, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Huvudströmbrytare 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Elmateriel 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Elmateriel 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Elmateriel 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Transmissioner

Anslutningssats för backslag, MS10A-B, MS10L-B 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D1-13F, D1-20F, D1-30F

Connection Kit for Reverse Gear. MS15A-B, MS15L-B 

D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Anslutningssats för S-drev 130S-B, 130SR-B 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Anslutningssats för S-drev 130S-C, 130SR-C 

D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Foldingpropeller, 2-bladig 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Foldingpropeller, 2-bladig 

D1-13F, D1-20F, D1-30F

Bronspropeller och zinkanod, enl. ISO-std 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Propelleraxelhylsa 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Propelleraxelkoppling, flexibel 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Propelleraxelkoppling, flexibel 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Propelleraxelkoppling, låspinne 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Propelleraxelkoppling, klämtyp 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Fettpress och packbox 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Styrsystem

Styrsystem, mekaniskt 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Styrsystem, mekaniskt med tilt 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Styrsystem, hydrauliskt 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Styrsystem, hydrauliskt, single och dual installation 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Övrig utrustning

Universalkonsol för backslag och S-drev 

D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Ombyggnadssats MD3 till D1-13/20/30 och D2-40 Backslag 

D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Ombyggnadssats MD6/7A-B till D1-13/20/30 och D2-40 Backslag 

D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Ombyggnadssats MD11C-D till D1-13/20/30 och D2-40 Backslag 

D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Ombyggnadssats 2001/2/3(T) till D1-13/20/30 och D2-40 Backslag 

D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Ombyggnadssats, för att ansluta 120S till D1-13/20/30 och D2-40 

D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Ombyggnadssats MD5 till D1-13/20/30 S-Drev 

D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D1-13F, D1-20F, D1-30F

Ombyggnadssats MD6/7/11/17 till D1-13/20/30 och D2-40 S-Drev 

D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Ombyggnadssats 2001 till D1-13/20/30 S-Drev 

D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D1-13F, D1-20F, D1-30F

Ombyggnadssats 2002/2003(T) till D1-13/20/30 S-Drev 

D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D1-13F, D1-20F, D1-30F

Ombyggnadssats 2003/2003T till D2-40 S-Drev 

D2-40, D2-40B, D2-40F

Ombyggnadssats MD2020/2030 till D2-40 S-Drev 

D2-40, D2-40B, D2-40F

Ombyggnadssats MD2040 till D2-40 S-Drev 

D2-40, D2-40B, D2-40F

Repowering Kit Yanmar 1GM10 to D1-13/20/30 with MS15L 

D1-13F, D1-20F, D1-30F

Repowering Kit Yanmar 2YM15, 3YM20/30, 3GM30, 2GM20, 2QM15, 3GM, 3GMD, 2GM, 3HM to D1-13/20/30, D2-4 

D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Repowering Kit Yanmar YSE8 to D1-13/20/30 Reverse Gear. 

D1-13F, D1-20F, D1-30F

Repowering Kit Yanmar Engine Bracket Reverse Gear. 

D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Repowering Kit Yanmar with engine bed SD20/25 370mm to D1-13/20/30, D2-40 

D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Spak för reglage 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Reglagemekanism: A 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Reglagemekanism: B 

Reglagemekanism: C 

Reglagemekanism 

D1-13, D1-13B, D1-20, D1-20B, D1-30, D1-30B, D2-40, D2-40B, D1-13F, D1-20F, D1-30F, D2-40F

Reparationssatser

Reparationssatser 

D1-13, D1-13B, D1-13F

Reparationssatser 

D1-20, D1-20B, D1-20F

Reparationssatser 

D1-30, D1-30B, D1-30F

Reparationssatser 

D2-40, D2-40B, D2-40F